Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZOREC TEMPERAMENTU:

Existuje několik typů podobných testů, které (stejně jako tento), rozdělují lidi do 4 základních povahových typů - na melancholika, flegmatika, cholerika a sangvinika.
Neexistuje snad člověk, který by se dal označit za čistého cholerika či flegmatika, (skoro) vždycky je onen jedinec taková "směska". A tato směska docela často může měnit svoje složení, proto bývá zajímavé, udělat si test třeba za 2 roky znovu. Ale zase platí - to, co vyjde, nemusí vůbec sedět...Instrukce: Upřímně posuďte své vlastnosti a obvyklé chování a za každou kladnou odpověď si počítejte 1 bod


T1: 1.jste uspěchaný; 2.vznětlivý; 3.netrpělivý; 4.přímočarý ve vztahu k ostatním lidem; 5.dáváte iniciativně nejrůznější návrhy; 6.jste neústupný; 7.pohotový a rozhodný v hádce; 8.pracujete nárazově, nesystematicky; 9.máte sklon riskovat; 10.jste urážlivý; 11.mluvíte rychle; 12.jste nevyrovnaný a máte sklon reagovat ukvapeně; 13.jste iniciativní a aktivní; 14.nesnášíte nedostatky; 15.máte výraznou mimiku; 16.jste schopen jednat a rozhodovat se rychle; 17.neustále tíhnete k novému; 18.máte prudké, trhavé pohyby; 19.jste houževnatý při dosahování vytyčeného cíle; 20.máte sklon ke změnám nálady?

 

T2: 1. jste veselý a optimistický; 2.energický a podnikavý; 3.často nedovedete započatou věc až do konce; 4.máte sklon podceňovat sám sebe; 5.jste schopen rychle si osvojit nové; 6.jste nestálý v zájmech a náklonnostech; 7.lehce prožíváte neúspěchy a nepříjemnosti; 8.snadno se přizpůsobujete různým podmínkám; 9.se zápalem se pouštíte do čehokoli nového; 10.rychle zchladnete, když vás něco přestane zajímat; 11.rychle se zapojujete do nové práce a umíte se snadno přeorientovat z jedné práce na druhou; 12.těžce snášíte jednotvárnou, všední, velkou trpělivost vyžadující práci; 13.jste společenský, necítíte stísněně se před lidmi, které vidíte poprvé; 14.jste odolný vůči zátěži; 15.mluvíte hlasitě, rychle, zřetelně, používáte při tom živých gest a výrazné mimiky; 16.dokážete se ovládnout i v neočekávané, složité situaci; 17.máte obvykle dobrou náladu; 18.rychle usínáte a snadno se probouzíte; 19.jste často nesoustředěný; 20.občas se rozhodujete ukvapeně?

 

T3: 1.jste klidný a chladnokrevný; 2.důsledný a rozvážný; 3.opatrný a obezřetný; 4.umíte čekat; 5.jste spíše mlčenlivý; 6.máte klidnou, rovnoměrnou řeč s přestávkami, bez prudce vyjádřených emocí, bez gestikulace a výrazné mimiky; 7.jste zdrženlivý a trpělivý; 8.co jednou začnete, to dokončíte; 9.neplýtváte silami; 10.přísně dodržujete životní a pracovní rozvrh, který jste si vypracovali; 11.snadno potlačujete náhlá vzplanutí; 12.jste málo přístupný chvále a pokárání; 13.jízlivosti na svou adresu přijímáte shovívavě; 14.jste stálý ve svých vztazích; 15.pomalu se zapojujete do práce a přeorientováváte na jinou činnost; 16.chováte se ke všem stejně; 17.máte ve všem rád přesnost a pořádek; 18.těžko se přizpůsobujete nové situaci; 19.je vám vlastní sebekázeň a sebeovládání; 20.jste stálý ve svých zájmech?

 

T4: 1.jste plachý a ostýchavý; 2.v nové situaci ztrácíte hlavu; 3.dělá vám potíže navázat kontakt s neznámými lidmi; 4.nevěříte ve své síly; 5.snadno snášíte samotu; 6.při neúspěších cítíte skleslost a rozpaky; 7.máte sklon uzavírat se sám do sebe; 8.rychle se unavíte; 9.mluvíte slabou, tichou řečí, jež někdy přechází do šepotu; 10.mimoděk se přizpůsobujete charakteru toho, s nímž rozmlouváte; 11.jste -vnímavý až k slzám; 12.neobyčejně přístupný chvále a pokárání; 13.máte vysoké nároky na sebe a na lidi kolem vás; 14.jste náchylný k podezřívavosti a k přehnaným obavám; 15.jste až chorobně citlivý a snadno zranitelný; 16.nadmíru urážlivý; 17.uzavřený a nespolečenský, s nikým se nedělíte o své myšlenky; 18.málo aktivní; 19.bez reptání pokorný; 20.snažíte se často vyvolat soucit a pomoc ostatních ?

 

Výpočet VZORCE TEMPERAMENTU

 

Nejprve vypočtěte celkovou hodnotu všech získaných bodů: C = T1 + T2 + T3 + T4

 

Hledaný vzorec temperamentu má pak tvar:

 

 

% Ch

% S

% F

%M

 

 

 

 

 

T =

T1x100 / C

+ T2x100 / C

+ T3x100 / C

+ T4x100 / C

 

Sangvinik

Sangvinik miluje společnost. Je citový a okázalý, dokáže přeměnit každou práci v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Od nejútlejšího dětství je zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, zbožňuje přítomnost ostatních. Nemusí mít více talentu než ostatní, ale zřejmě si užívá více legrace. Jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Zatímco ostatní povahy pouze mluví, sangvinik vypráví příběhy. Nejsnadnější způsob jak jej objevit je zjistit, kdo v kterékoliv skupince lidí mluví nejčastěji a nejhlasitěji. Touží být středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti. Dobře si pamatuje barvy, na rozdíl od jmen a jiných faktů. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními, doteky, objetí, hlazení. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem. Má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu. Je citový, bezprostřední a otevřený, překypuje optimismem a nadšením téměř nad vším. Odjakživa chce vše vědět a tajemství u něj vyvolává šílenství. Bez váhání umí nabídnout svou pomoc, nedomýšlí však důsledky své ochoty. Je tvůrčí a neustále produkuje nové vzrušující nápady. Přitahuje a inspiruje ostatní svou energií a nadšením. Umí začít hovor s každým, kdo je po ruce a hned se stane vaším přítelem.


Většinou nic nedotáhne do konce a nedokáže pochopit, že by měl nějaké zásadní povahové vady. Příliš mluví, je rozvláčný a často přehání. Je málo vnímavý k ostatním, přehnaně se zaobírá sám sebou, je egocentrický. Neumí naslouchat. Protože neumí naslouchat a nemá zájem, nepamatuje si přesně jména. Jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má příliš mnoho. Skáče lidem do řeči a často odpovídá za ostatní. Málokdy dodělá práci ve stanoveném termínu, střídá často zaměstnání.

Cholerik


Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozeným vůdcem od nejútlejšího věku. Má podvědomou silnou touhu po změně, kdykoliv vidí, že něco není v pořádku. Bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné. Nikdy není apatický nebo lhostejný. Má silnou vůli, rozhodnost, problémy řeší rychle. Dokáže velet úplně všemu, bez ohledu na znalosti a podmínky. Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil. Je cílevědomý a skvělý organizátor. Má schopnost dokončit větší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj a konkurenci. Obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl. Má intuici pro odhad situace a obvykle má pravdu. Miluje krizové situace, ve kterých exceluje.

Jeho život se řídí základním heslem, že má vždy pravdu a nemůže si ani náhodou připustit, že by se mohl mýlit. Musí vždy vítězit a pak hledat způsob, jak si zachovat tvář. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Musí stát vždy v čele a cítí se dobře, jen když má nadvládu. Má nadřazený postoj, který dokáže druhé značně psychicky deptat. Netoleruje slabosti, nesnáší nemocné a nerozhodné lidi. Neumí dobře jednat s lidmi, je netrpělivý.

Melancholik


Melancholik se už jako dítě jeví jako hluboký myslitel. Je nenáročný a tichý a má rád samotu. Vyznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Je mlčenlivý a přemýšlivý, má pesimistickou povahu a předvídá potíže ještě dřív než vzniknou. Je pro něj velmi důležitá duševní činnost. Je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se pouze věcmi, které mají trvalý význam. Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt. Ze všech typů má nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů. Potrpí si na precizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo. Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy, vidí cifry téměř všude. Dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence. Vyžívá se v detailech, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. V životě hledá řád, ukládá vždy věci přesně na své místo. Bývá dobře oblečený a upravený s úzkostlivou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí. Je perfekcionista a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě. Nesnáší plýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi. Svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky.


Melancholik snadno podléhá depresi. Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy. Má nízké sebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, trpí vnitřní nejistotou. Je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Věnuje plánování příliš mnoho času. Na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus.

Flegmatik


S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený všude, kam ho strčíte. Má rád přátele, ale je šťastný i o samotě. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý. Mezi ostatními představuje tlumenou osobnost, dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně, je prostě bezproblémový. Obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace. Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci. Snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem. Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem.


Neumí se pro cokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila. Brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad nese odpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý. Nerad říká ne. Bojí se učinit rozhodnutí.